Proces schvalování

Ivermectin byl zaregistrován SUKL pod názvem LOUTOL, registračni čislo: 10/053/20-C, SUKL kod: 0258056. Obvodní lékaři mohou zachraňovat covidove pacienty v počátku oněmocnení.

loutol

Sp. zn. sukls128208/2021
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
LOUTOL 3 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna tableta obsahuje ivermectinum 3 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Tablety.
Kulaté bílé až téměř bílé ploché zkosené tablety o průměru 5,5 mm a tloušťce (výšce) 2,1 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
• Léčba gastrointestinální strongyloidózy (infekce háďátkem střevním).
• Léčba diagnostikované mikrofilariemie nebo podezření na ni u pacientů s filariózou mízních uzlin způsobenou hlísticí Wuchereria bancrofti (vlasovcem mízním)
• Léčba svrabu u lidí. Léčba je indikována, jestliže diagnóza svrabu byla stanovena klinickým a/nebo parazitologickým vyšetřením. V případě svědění bez formálního potvrzení diagnózy není léčba odůvodněná (indikována).
Je třeba vzít do úvahy oficiální doporučení. Oficiální doporučení normálně zahrnují doporučení WHO a orgánů ochrany veřejného zdraví.
4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování
Léčba střevní strongyloidózy
Doporučená dávka je jednorázová dávka 200 mikrogramů ivermektinu/kg tělesné hmotnosti.
Jako vodítko je dávka podle tělesné hmotnosti pacienta následující:
TĚLESNÁ HMOTNOST (kg)
DÁVKA (počet 3mg tablet)

Léčba mikrofilariemie způsobené hlísticí Wuchereria bancrofti
Doporučená dávka pro kampaně hromadné léčby mikrofilariemie způsobené hlísticí Wuchereria bancrofti (filariáza mízních uzlin) je přibližně 150 až 200 μg ivermektinu/ kg tělesné hmotnosti, podaná jako jednorázová perorální dávka jednou za 6 měsíců.
V endemických oblastech, kde může být léčba podávána pouze jednou za 12 měsíců, je doporučená dávka 300 až 400 μg/kg tělesné hmotnosti pro udržení odpovídající suprese mikrofilariemie u léčených pacientů.
Jako vodítko je dávka určená podle tělesné hmotnosti pacienta následující:

Alternativně, pokud není k dispozici váha, může být dávka ivermektinu při kampani hromadné chemoterapie odhadnuta podle výšky pacienta následovně:

Léčba svrabu u lidí
Doporučená dávka je jedna perorální dávka ivermektinu 200 μg/kg tělesné hmotnosti.
Běžný svrab:
Vyléčení je možné považovat za definitivní nejdříve za 4 týdny po léčbě. Přetrvávající svědění nebo léze vzniklé škrábáním neodůvodňují druhou léčbu (druhé podání) před tímto termínem.
Podání druhé dávky během 2 týdnů po úvodní dávce může být zváženo pouze:
a) jestliže se objeví nové specifické léze,
b) jestliže je v tomto termínu pozitivní parazitologické vyšetření.

Profuzní a svrab s tvorbou krust:
U těchto těžce infikovaných forem může být pro dosažení vyléčení nutná druhá dávka ivermektinu během 8 až 15 dnů a/nebo současná topická léčba.
Poznámka pro pacienty léčené pro svrab
Osoby v kontaktu, zejména členové rodiny a partneři, mají co nejdříve podstoupit lékařské vyšetření a v případě potřeby mají dostat protisvrabovou léčbu.
Je třeba vzít do úvahy hygienická opatření na zabránění reinfekce (například udržování krátkých a čistých nehtů) a je třeba pečlivě dodržovat oficiální doporučení týkající se praní oblečení a ložního prádla.

Pediatrická populace
Bezpečnost u pediatrických pacientů o tělesné hmotnosti nižší než 15 kg nebyla stanovena pro žádnou z indikací.

Starší pacienti
Klinické studie s ivermektinem nezahrnovaly dostatečný počet pacientů ve věku 65 let a vyšším, aby mohlo být stanoveno, zda tito pacienti odpovídají na léčbu odlišně od mladších jedinců. Jiná hlášená klinická zkušenost neidentifikovala rozdíly v odpovědi mezi staršími a mladšími pacienty. Všeobecně má být léčba starších pacientů opatrná vzhledem k vyšší frekvenci snížené funkce jater, ledvin nebo srdce a vzhledem k dalšímu onemocnění nebo jiné souběžné léčbě.

Způsob podání
Perorální podání.
U dětí ve věku do 6 let se mají tablety před polknutím rozdrtit.
Léčba spočívá v podání jednorázové perorální dávky zapité vodou na lačno.
Dávka se může užít kdykoliv během dne, ale pacient nesmí přijmout žádnou potravu dvě hodiny před nebo po podání dávky, jelikož není znám vliv jídla na absorpci.

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Zvláštní upozornění
V adekvátních klinických studiích nebyly hodnoceny účinnost a dávkovací režim ivermektinu k léčbě střevní strongyloidózy u imunokompromitovaných pacientů. Byly hlášeny případy, které vykazovaly perzistenci nákazy po jednorázové dávce ivermektinu, zejména u této skupiny pacientů.
Ivermektin není určen k profylaktické léčbě filariózy nebo strongyloidózy; nejsou dostupné žádné údaje prokazující účinnost ivermektinu, ať už zahubením nebo prevencí dozrávání infekčních larev u lidí.
Nebylo prokázáno, že by ivermektin vykazoval jakoukoli aktivitu proti dospělému červu jakéhokoli
druhu filarií.
Ivermektin nevykázal žádný prospěšný účinek u syndromu tropické plicní eozinofilie, u lymfadenitidy nebo lymfangoitidy pozorované v případě filariální infekce (infekce vlasovcem).

Po podání ivermektinu je intenzita a závažnost nežádoucích účinků pravděpodobně závislá na mikrofilariální hustotě před léčbou, zejména v krvi. U pacientů, infikovaných současně Loa loa
(vlasovec oční), je mikrofilariální denzita, zejména v krvi, často vysoká, což predisponuje léčené pacienty ke zvýšenému riziku výskytu závažných nežádoucích účinků.
Nežádoucí účinky na CNS (encefalopatie) byly vzácně hlášeny u pacientů léčených ivermektinem a současně infikovaných vysokým počtem mikrofilarií Loa loa. Z toho důvodu je potřeba v endemických oblastech Loa loa přijmout zvláštní opatření před jakoukoliv léčbou ivermektinem (viz bod 4.8).

Souběžná léčba diethylkarbamazin-citrátem (DEC) a ivermektinem v kampaních hromadné chemoterapie filariózy způsobené hlísticí Wuchereria bancrofti v Africe se nedoporučuje. Současná
infekce jinou mikrofilarií, jako Loa loa, může vyústit ve vysokou mikrofilariemii u infikovaného pacienta.

Systémová expozice DEC u těchto pacientů může způsobit výskyt závažných nežádoucích účinků souvisejících s rychlými a účinnými mikrofilariacidními účinky tohoto přípravku.
Po podání léčivých přípravků s rychlým mikrofilariacidním účinkem, jako je DEC u pacientů s onchocerkózou (tzv. říční slepotou) byly hlášeny kožní a/nebo systémové reakce růžné závažnosti (tzv. Mazzotiho reakce) a oční reakce.
Tyto reakce jsou pravděpodobně důsledkem zánětlivé odpovědi na degradační produkty uvolněné po úhynu mikrofilarií.
Pacienti léčení ivermektinem pro onchocerkózu mohou rovněž pozorovat tyto reakce při první léčbě. Po léčbě mikrofilariacidními přípravky mohou pacienti s hyperreaktivní onchodermatitidou nebo „Sowda” (pozorovanou zejména v Jemenu) pravděpodobněji než jiní pacienti pozorovat závažné kožní nežádoucí účinky (edém a zhoršení onchodermatitidy).

Pediatrická populace
Bezpečnost u pediatrických pacientů o tělesné hmotnosti nižší než 15 kg tělesné hmotnosti nebyla stanovena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nebyly provedeny žádné studie interakcí.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Během hromadné léčby onchocerkózy neukázaly údaje od omezeného počtu (přibližně 300) těhotných žen žádné nežádoucí účinky jako vrozené vady, spontánní potraty, porod mrtvého dítěte nebo kojenecká úmrtnost, které mohou být spojeny s léčbou ivermektinem během prvního trimestru těhotenství. Dosud nejsou dostupné žádné další epidemiologické údaje.
Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3); nicméně prediktivní hodnota těchto pozorování nemohla být stanovena.
Ivermektin se má užívat pouze tehdy, pokud je striktně indikován.
Kojení
Méně než 2 % podané dávky ivermektinu se objevují v lidském mateřském mléce.
Bezpečnost použití u novorozenců nebyla stanovena. Ivermektin se může podat kojící matce pouze tehdy, pokud očekávaný přínos pro matku převáží potenciální riziko pro kojené dítě.
Fertilita
Ivermektin nemá žádné nežádoucí účinky na fertilitu u potkanů v dávce až 3krát převyšující maximální doporučenou dávku u člověka 200 μg/kg (na základě dávky stanovené v mg/m²/den).
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Účinek ivermektinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyl zkoumán. U některých pacientů nelze vyloučit možnost nežádoucích účinků jako závrať, somnolence, vertigo a tremor, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8 Nežádoucí účinky
Byly hlášeny tranzientní hypereozinofilie, porucha funkce jater včetně akutní hepatitidy, zvýšení hladin jaterních enzymů, hyperbilirubinemie a hematurie.

Velmi vzácně byly rovněž hlášeny toxická epidermální nekrolýza a Stevensův-Johnsonův syndrom.
Nežádoucí účinky závisí na parazitární náloži a ve většině případů jsou mírné a přechodné, ale jejich závažnost se může zvýšit u pacientů infikovaných více než jedním parazitem, zejména při infekci hlísticí Loa loa.
Vzácně byly popsány fatální případy encefalopatie po podání ivermektinu, zejména u pacientů se současnou závažnou infekcí hlísticí Loa loa. U těchto pacientů byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky: bolest zad nebo krku, oční hyperemie, subkonjuktivální krvácení, dušnost, inkontinence moči a/nebo stolice, potíže stát/chodit, změny mentálního stavu, zmatenost, letargie, stupor nebo kóma (viz bod 4.4).
U pacientů užívajících ivermektin k léčbě strongyloidózy byly hlášeny následující nežádoucí účinky: astenie, bolest břicha, anorexie, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, závratě, somnolence, vertigo, tremor, tranzitorní hypereozinofilie, leukopenie/anemie a zvýšení hladin ALT/alkalické fosfatázy. Při léčbe filariázy způsobené hlísticí Wuchereria bancrofti se zdá, že intenzita nežádoucích účinků nezávisí na dávce, ale závisí na mikrofilariální denzitě (náloži) v krvi. Byly popsány následující nežádoucí účinky: horečka, bolest hlavy, astenie, pocit slabosti, myalgie, artralgie, difuzní bolest, zažívací potíže jako anorexie, nauzea, bolest břicha a nadbřišku, kašel, pocit respiračního diskomfortu, bolest krku, ortostatická hypotenze, zimnice, vertigo, profuzní pocení, bolest nebo pocit diskomfortuv oblasti varlat.

Po podání ivermektinu pacientům infikovaným hlísticí Onchocerca volvulus (vlasovcem kožním) pozorované hypersenzitivní reakce byly způsobeny úhynem mikrofialrií a měly charakter Mazzottiho reakcí: svědění, kopřivková vyrážka, konjuktivitida, artralgie, myalgie (včetně bolesti břišních svalů), horečka, edém, lymfadenitida, adenopatie, nauzea , zvracení, průjem, ortostatická hypotenze, vertigo, tachykardie, astenie, bolest hlavy. Vzácně byly tyto symptomy závažné. Bylo popsáno několik případů exacerbace astmatu. U těchto pacientů byly rovněž popsány abnormální pocity v očích, edém očního víčka, uveitis anterior, konjunktivitida, limbitida, keratitida a chorioretinitida nebo chorioiditida. Tyto projevy, které mohou být způsobené samotným onemocněním, byly rovněž popsány příležitostně po léčbě. Vzácně byly závažné a obvykle odezněly bez léčby kortikosteroidy.
U pacientů s onchocerkózou byl popsán nástup kojuktivální hemoragie.
Bylo hlášeno pozorování vypuzení dospělých škrkavek rodu Ascaris po podání ivermektinu.
U pacientů se svrabem je možné na začátku léčby pozorovat přechodnou exacerbaci svědění.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování
Byly hlášeny případy náhodného předávkování ivermektinem, ale žádný neměl fatální následky. V případech náhodné intoxikace neznámou dávkou přípravku určeného pro veterinární použití (perorální podání, injekční podání, kožní podání), byly popsány symptomy: vyrážka, kontaktní dermatitida, edém, bolest hlavy, vertigo, astenie, nauzea, zvracení, průjem a bolest břicha. Byly pozorovány rovněž další účinky, včetně křečí, ataxie, dušnosti, parestezie a kopřivky.
Opatření v případě náhodné intoxikace:

symptomatická léčba a sledování ve zdravotnickém zařízení s náhradou tekutin a léčby hypertenze v případě potřeby. Přestože nejsou dostupné žádné specifické studie, doporučuje se vyhnout se kombinaci GABA agonistů při léčbě náhodné intoxikace ivermektinem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antihelmintika, ATC kód: P02CF01.
Ivermektin je odvozen z avermektinů izolovaných z fermentovaných bujonů (kultur) bakterií Streptomyces avermitilis. Má vysokou afinitu k chloridovým kanálům s glutamátovou bránou, které jsou přítomné v nervových a svalových buňkých bezobratlých živočichů. Jeho vazba na tyto kanály vyvolává zvýšenou membránovou permeabilitu pro chloridové ionty, což vede k hyperpolarizaci nervových nebo svalových buněk. Výsledkem je neuromuskulární paralýza a ta může vést k úhynu některých parazitů.
Ivermektin rovněž interaguje s dalšími chloridovými kanály s ligandem řízenou bránou jako je například ten, který zahrnuje neurotransmiter GABA (kyselina gama-aminomáselná).
Savci nemají chloridové kanály s glutamátovou branou. Avermektiny mají pouze nízkou afinitu k chloridovým kanálům s jiným typem ligandem řízené brány. Neprocházejí snadno hematoencefalickou bariérou.
Klinické studie provedené v Africe, Asii, Jižní Americe, Karibiku a Polynésii ukázaly pokles (na méně než 1 %) počtu mikrofilariemií způsobených hlísticí Wuchereria bancrofti v týdnu následujícím po podání perorální dávky ivermektinu nejméně 100 μg/kg tělesné hmotnosti. Tyto studie ukázaly účinek závislý na dávce v průběhu času, během kterého je udržována redukce mikrofilariemie a podíl nákazy v léčené populaci.
Léčbou mikrofilariemie u člověka (jediný rezervoár parazita Wucherela bancrofti) se zdá, že podání hromadné léčby je užitečné ve smyslu omezení přenosu parazita Wuchereria bancrofti hmyzími přenašeči, a tím přerušuje epidemický řetězec.
Léčba jednorázovou dávkou ivermektinu 200 μg /kg tělesné hmotnosti se ukázala být účinnou a dobře tolerovanou u pacientů s normální imunitou, u kterých je nákaza hlísticí Strongyloides stercoralis omezena pouze na zažívací ústrojí.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Průměrná vrcholová plazmatická koncentrace hlavní složky (H2B1a) pozorovaná přibližně 4 hodiny po perorálním podání jednorázové dávky 12 mg ivermektinu ve formě tablet je 46,6 (± 21,9) ng/ml.
Plazmatická koncentrace se zvyšuje se stoupající dávkou obecně proporcionálním způsobem. Ivermektin se v lidském těle absorbuje a metabolizuje. Ivermektin a/nebo jeho metabolity se vylučují především ve stolici, zatímco méně než 1 % podané dávky se vylučuje močí. In vitro studie provedená s lidskými mikrozomy naznačuje, že hlavní izoformou zapojenou do jaterního metabolismu ivermektinu u člověka je cytochrom P450 3A4. Plazmatický poločas ivermektinu u člověka je přibližně 12 hodin a plazmatický poločas metabolitů jsou přibližně 3 hodiny.
Předklinické studie naznačují, že ivermektin použitý v perorálních terapeutických dávkách statisticky významně neinhibuje CYP3A4 (IC50 = 50 μM) nebo jiné CYP enzymy (2D6, 2C9, IA2 a 2E1).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Studie toxicity po jednorázové dávce provedené u zvířat prokázaly toxicitu pro centrální nervový systém, která se projevila výskytem mydriázy, tremoru a ataxie ve vysokých dávkách u několika druhů (myši, potkani a psi), a jako zvracení a mydriáza u šimpanzů. Po podání opakovaných dávek ivermektinu blízkých toxickým dávkám pro matku byly u několika druhů zvířat (myši, potkani, psi) pozorovány fetální abnormality (rozštěp patra). Z těchto studií lze těžko odhadnout riziko spojené s podáním jednorázové nízké dávky. Standardní studie provedené in vitro (Amesův test, hodnocení TK u lymfomu myší) neprokázaly žádnou genotoxicitu. Nicméně nebyly provedeny žádné in vivo studie genotoxicity nebo kancerogenního potenciálu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Mikrokrystalická celulóza (E 460)
Předbobtnalý kukuřičný škrob
Butylhydroxyanisol (E 320)
Magnesium-stearát (E 470b)
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
18 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Polyamid/Al/PVC//Al blistr obsahující 4, 8, 10, 12, 16 nebo 20 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Žádné zvláštní požadavky.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
Německo
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA
10/053/20-C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
30. 3. 2021
10. DATUM REVIZE TEXTU
13. 5. 2021

ivermektin

Stav k 12.3.2021:

Ministerstvo zdravotnictví umožní zdravotnickým zařízením podávat léčivý přípravek s látkou ivermectin

Ministerstvo zdravotnictví umožní poskytovatelům lékařské péče podání léčivého přípravku s léčivou látkou ivermectin, a to v souladu s platnými stanovisky SÚKL. Ivermectin může být podáván jako neregistrovaný léčivý přípravek a jeho podání v souladu se stanoviskem odborných společností bude odvislé od klinického uvážení lékaře. Tisková zpráva (12. 3. 2021)

Tisková správa: 12. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví umožní poskytovatelům lékařské péče podání léčivého přípravku s léčivou látkou ivermectin, a to v souladu s platnými stanovisky SÚKL. Ivermectin může být podáván jako neregistrovaný léčivý přípravek a jeho podání v souladu se stanoviskem odborných společností bude odvislé od klinického uvážení lékaře.

Léčba ivermectinem představuje v současné době experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji proto nyní považovat za součást standardní a standardizované odborné péče v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19.

Rozhodnutí o jeho podání jako neregistrovaného léčivého přípravku záleží na klinickém uvážení lékaře a vyžaduje informovaný souhlas pacienta.

„Ministerstvo zdravotnictví umožňuje všem poskytovatelům zdravotní péče podání léčivého přípravku ivermectin, pokud to bude v souladu s platnými stanovisky SÚKL a pacient vyplní informovaný souhlas. Zároveň je ale nutné dodat, že dosud neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladném vlivu ivermectinu na léčbu onemocnění COVID-19,“ říká k léčivému přípravku ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle stanoviska Výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP neexistuje pro využití ivermectinu v primární péči dostatek podkladů medicíny založené na důkazech, a to zejména podkladů z prostředí primární péče, pro které je lék určen.

prevzatý odkaz :

Ministerstvo dočasně povolilo ivermektin. Kvůli nedostatku dat bude lék jen pro hospitalizované

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ivermektin-covid-koronavirus-v-cesku-lek-vyjimka-ministerstvo-zdravotnictvi_2103052040_ako

ivermektin ivermectin

Komentáře jsou uzavřeny.